Právo na informace
  GDPR 

1/  Informace GDPR - Osobních údaje

2/ Tabulka „Agendy – účel zpracování“


3/ Sdělení - funkce pověřence
 

1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím (například státní podniky nebo akciové společnosti obcí a krajů) povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Informace úřady poskytují buď aktivně zveřejněním (obvykle na webu) anebo na žádost. Zákon tak realizuje právo občanů na přístup k informacím podle čl. 17 a 35 Listiny základních lidských práv a svobod a zavádí do celé oblasti veřejné správy princip publicity.

 Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.


 
   Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
 
1.  Oficiální název:                 Městská část Praha-Satalice
2.  Důvod a způsob založení
MČ Praha-Satalice vznikla 23.listopadu 1990 zákonem České národní rady č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy.

Posláním
Městské části Praha-Satalice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
3.  Organizační struktura: Starostka: Mgr. Milada Voborská
Místostarostka: Ing. Leona Táborská
4.  Kontaktní spojení:
Městská část Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
telefon: 286 851 326, e-mail:
urad@mcsatalice.cz

ID datové schránky: r3taksc
elektronická podatelna:
podatelna@mcsatalice.cz


Kompletní telefonní seznam Úřadu MČ Praha - Satalice

5.

 Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 0502655998/6000 PPF banka a.s.

6.  Identifikační číslo organizace (IČ)  00240711
7.  Daňové identifikační číslo (DIČ)    CZ00240711
8.  Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok:   Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9.  Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Městská část Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
telefon: 286 851 326, fax: 273 130 483, e-mail:
urad@mcsatalice.cz, ID datové schránky: r3taksc

Žádost o informace- (místo a způsob, jak získat příslušné informace):

  • osobně na podatelně MČ Praha – Satalice,
  • písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
  • Další možností je zaslání žádosti na elektronickou podatelnu e-mailovou adresou: urad@mcsatalice.cz

    Formulář pro "Žádost o poskytnutí informace" ke stažení: [
    dokument 127 kB]
10.  Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Příjem žádostí a dalších podání – (kde lze žádost či stížnost podat, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí) - ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně, podává žadatel na podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelně obecního úřadu, zaslat poštou na adresu obecního úřadu nebo elektronickou poštou přes e-mailovou adresu: podatelna@mcsatalice.cz

Příjem pomocí Internetu.
11.  Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravné prostředky – opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (Úřad m.č. Praha – Satalice nebo Městská část Praha – Satalice). V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, číslo jednací rozhodnutí (bylo-li vydáno) a proti čemu se žadatel odvolává.

Formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12.  Formuláře
Formuláře – ÚMČ Praha – Satalice nepoužívá formuláře v elektronické podobě
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese:
Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
telefon: 286 851 326, fax: 273 130 483, e-mail:
urad@mcsatalice.cz, ID datové schránky: r3taksc nebo na stránce  Formuláře
13.  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
Portál veřejné správy České republiky – http://www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – http://www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz
Magistrát hl.m.Prahy - http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit

FLAGA - Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování
Mapu aktuálně platné zóny havarijního plánování najdete na http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online (Bezpečnost - Zóny havarijního plánování). Aktualizace byla provedena ke dni 1. 4. 2017 v souladu s požadavky vyhlášky č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře.

14.  Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Městská část Praha - Satalice,
K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
telefon: 286 851 326, fax: 273 130 483, e-mail:
urad@mcsatalice.cz, ID datové schránky: r3taksc

Městská část se řídí těmito základními předpisy: Zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění, o hlavním městě Praze, Statut hl.m.Prahy a vyhlášky hl.m.Prahy, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha – Satalice.

Organizační řád Úřadu městské části Praha - Satalice, směrnice č. 3/2014

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, směrnice č. 2/2015
 
15.  Sazebník úhrad za poskytování informací
Stanoven
Sazebník úhrad za informace poskytované dle zák. 106/1999
16.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

2017:
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Úřadu MČ Praha-Satalice
2016:
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Úřadu MČ Praha-Satalice
2015:
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb.
2014:
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb.
2013:
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Úřadu MČ Praha-Satalice.
2012: Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2012 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Úřadu MČ Praha-Satalice
2011: výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2011 dle zákona č.106/1999Sb.

2009, 2010: Výroční zpráva o činnosti MČ Praha – Satalice v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly v roce 2009, 2010 a 2011 vyřizovány MČ Praha-Satalice.
Na Úřad MČ Praha-Satalice nebyla v roce 2009 podána žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Rovněž tak v roce 2010 nebyla podána žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
17.  Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Místní knihovna
vedoucí: Miloš Koděra
adresa: Místní knihovna Praha - Satalice, U Obory 385, 190 15 Praha 9 Satalice
tel.: 286 853 250
e-mail: knihovna@mcsatalice.cz
www stránky: http://www.kronikasatalic.cz/knihovna/

Základní škola
ředitelka školy: Mgr. Iveta Horáčková
adresa: K Cihelně 137/8, 190 15 Praha-Satalice
tel.: 286 002 911
e-mail: zs.satalice@satalice.cz
www stránky: http://www.skola-satalice.cz

Mateřská škola
ředitelka: Marie Špalková
adresa: U Obory 385, 190 15 Praha 9 Satalice
tel.: 286 852 423
e-mail: ms.satalice@volny.cz
www stránky:
http://materska-skola.cz/satalice/aktualne.html?v=029

SDH Satalice
adresa: K Radonicům 305, 190 15 Praha 9 Satalice
www stránky: http://www.sdhsatalice.eu/
e-mail: kontakt: velitel@sdhsatalice.eu
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015